รายชื่อวิทยากร จาก สพม. 25
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1  ดร.คเชนทร์ กองพิลา ศึกษานิเทศ์
2  ดร.พรผกา หนูจันทร์ ศึกษานิเทศ์
3  นายกัมพล ขันทะวงษ์ ศึกษานิเทศ์
4  นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช ศึกษานิเทศ์
5  นางจินตนา คงอานนท์ ศึกษานิเทศ์
6  นายสุนันท์ พันธุลาวัลย์ ศึกษานิเทศ์
7  นายนิคม กองเพชร ศึกษานิเทศ์
8  นางสุชีรา สาฆ้อง ศึกษานิเทศ์
9  นางสาวยุวะภา ราวี ศึกษานิเทศ์
10  นางจุทามาศ เวียงทอง ผอ.โรงเรียนซำยางวิทยายน
11  นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์ ผอ.โรเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
12  ดร.อาทิตย์ ธำรงชัยชนะ ผอ.โรงเรียนชุมแพพิทยาคม

65757878 2365396276836639 7092671759542910976 n

U-Mentoring-KKU2019

Public group · 10 members

Join Group

กลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับ...

 

facebook   : KKU Smart Learning
 
line   : @kkusmartlearning

 

 TEL. 099-421-0297, 066-020-0990

Logo-KKUSLA-115-2.png
© Copyright 2019

Search