วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม

1. เพื่อพัฒนา (1) สมรรถนะการเรียนรู้และ (2) การเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลสำหรับครูและนักเรียน
2. เพื่อพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะพื้นฐาน (Soft Skill) ของครูและนักเรียน
3. เปิดโลกทัศน์และเสริมประสบการณ์ของครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ในการทำงานและเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นที่มาจากต่างโรงเรียน

table objective

U-Mentoring-KKU2019
Public group · 10 members
Join Group
กลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับ...

 

facebook   : KKU Smart Learning
   
line   : @kkusmartlearning

 TEL. 099-421-0297, 066-020-0990

Designed & Developed with By KKU Smart Learning