ประธานโครงการฯ

รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข

คณะทำงาน

ดร.อภิศักดิ์ พัฒนจักร

ดร.กานดา ศรอินทร์

ผศ.ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย

ผศ.ดร.กันยารัตน์ เควียเซน

ผศ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม

รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์

ผศ.ดร.พรสวรรค์ วงษ์ตาธรรม

ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล

ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

ผศ.ดร.วีระชัย สาระคร

รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร

ผศ.ศักดิ์สุริยา ไตรยราช

ดร.กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์

ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร

นายธีรเดช มานะกุล (เลขานุการ)

U-Mentoring-KKU2019
Public group · 10 members
Join Group
กลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับ...

 

facebook   : KKU Smart Learning
   
line   : @kkusmartlearning

 TEL. 099-421-0297, 066-020-0990

Designed & Developed with By KKU Smart Learning