ที่มาและความสำคัญของโครงการ

          ที่มาและความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม (ซึ่งสะท้อนถึงการมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน เป้าหมายโดยพัฒนาทั้งครูและนักเรียน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้บนพื้นฐานของการวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย และอบรมเผยแพร่วิธีการใช้นวัตกรรมฯ แก่ครูในโรงเรียน เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยนวัตกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะนักเรียนด้วยการรู้วิทยาศาสตร์

          การรู้การอ่านและการรู้คณิตศาสตร์ตามกรอบการประเมินสมรรถนะนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA) ซึ่งการดำเนินโครงการได้เริ่มตั้งแต่ปี 2560 – 2561 และยังต้องดำเนินการต่อเนื่องอีกจนถึงปี 2562 โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 208 โรงเรียน ครูที่เข้าร่วมโครงการกว่า 1,730 คน และนักเรียน 36,000 คน โดยในปี 2560 และ 2561 ที่ผ่าน โครงการฯ ได้พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ จำนวน 3 วิชา คือวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ซึ่งได้มอบไปยังโรงเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และได้มีการจัดอบรมครูภาคเรียนละ 2 ครั้ง รวม 8 ครั้ง ทั้งนี้ จะมีการวัดละประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเมื่อจัดการเรียนรู้ครบรอบ 1 ปีการศึกษา

          อย่างไรก็ตาม จากการประเมินโดยการสังเกตและสัมภาษณ์ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ บางส่วนเห็นว่านวัตกรรมการเรียนรู้ KKU Smart Learning เป็นนวัตกรรมที่จะสามารถพัฒนาสมรรถนะนักเรียนให้มีศักยภาพสูงได้ หากแต่ต้องมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการจัดการเรียนการสอนของครูบางอย่างให้มีความเป็นดิจิทัลมากขึ้น การสร้างแรงกระตุ้นและเสริมทักษะการสืบเสาะแสวงหาความรู้ขอผู้เรียนด้วยทักษะการเรียนในยุคดิจิทัลมากขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้รองรับกระบวนการจัดการเรียนสอน ซึ่งในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานนั้นทางโครงการได้แจ้งไปยังผู้บริหารโครงเรียนเพื่อพิจารณาดำเนินการตามสภาพของแต่ละโรงเรียน ซึ่งอยู่ในขอบข่ายที่โรงเรียนจะสามารถดำเนินการได้ หากแต่ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวัฒนธรรมและความเชื่อในการจัดการเรียนรู้ที่ต้องมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีบทบาทในการร่วมวางแผนการเรียนรู้กับครู และกำหนดแนวทางการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ยังต้องมีกลไกที่หลากหลายในการปรับกรอบแนวคิดและวัฒนธรรมการสอนของครู กับรวมทั้งการกระตุ้นการวางเป้าหมายและแผนในการเรียนของนักเรียน ซึ่งจำเป็นที่จะต้องเปิดวิสัยทัศน์ในชีวิตและการเรียนรู้ ที่อาจจะต้องอาศัยเครื่องมือและกระบวนการนอกชั้นเรียนหรือนอกโรงเรียน เพื่อจะช่วยกระตุ้นนักเรียนที่จะเรียนรู้ในยุคดิจิทัลได้

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้นวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งท้ายที่สุดจะส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะครูและสมรรถนะนักเรียน จึงดำริในการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้และการเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลสำหรับครูและนักเรียนขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะและทักษะพื้นฐาน (Soft Skill) สำหรับการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในสิ่งแวดล้อมแบบดิจิทัลที่กำลังรุกเร้าเข้ามาอย่างรวดเร็ว

65757878 2365396276836639 7092671759542910976 n

U-Mentoring-KKU2019

Public group · 10 members

Join Group

กลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับ...

 

facebook   : KKU Smart Learning
 
line   : @kkusmartlearning

 

 TEL. 099-421-0297, 066-020-0990

Logo-KKUSLA-115-2.png
© Copyright 2019

Search